Vaardigheidsmaterialen

Analyse en raamwerk van soft skills-behoeften

De behoeften van studenten moeten altijd aan de basis liggen van een degelijk curriculum: Dat is het doel van onze behoeftenanalyse die gebruikt is om:

  1. na te gaan welke soft skills (bv. communicatie, probleemoplossing, teamwerk, leergedrag, creativiteit, leiderschap, strategisch denken, klantenservice, innovatie en risicomanagement) die een afgestudeerde ICT’er/werknemer nodig heeft om professionele taken uit te voeren;
  2. de kloof in kaart brengen tussen wat ICT-werknemers kunnen en wat van hen wordt verlangd;
  3. inspelen op de eisen van de belanghebbenden (managers, bedrijven en BPV-bedrijven);
  4. hun demografisch profiel (persoonlijke en culturele kenmerken) samen te stellen;
  5. Nagaan hoe zij dagelijks gebruik maken van soft skills;
  6. Geef aan hoe zij aankijken tegen de moeilijkheden die zij op hun werk ondervinden;
  7. Beoordeel de mate waarin aan hun behoeften wordt voldaan door de huidige beschikbare methodes en middelen;

 

Een dergelijke analyse heeft een aantal elementen van innovatie, waardoor ze op maat gemaakt is om de doelstellingen van het project zo goed mogelijk te bereiken:

– Behoefteninventarisatie omvat zowel waargenomen/tegenwoordige behoeften als potentiële/onbekende behoeften van ICT-medewerkers.

– Overzicht van gerelateerde (meertalige) literatuur

– Er zal een triangulaire aanpak worden gebruikt (informatie zal worden verzameld bij werknemers, werkgevers en academici)

– Validatie van gestandaardiseerde vragenlijsten (beoordelingsinstrumenten) over soft skills (OCAI, MSAI, enz.)

– Observatie van het gedrag van medewerkers in verschillende omstandigheden

Verwachte impact

Onze analyse zal worden gebruikt om een gedetailleerd curriculum te ontwikkelen dat in hoge mate overdraagbaar is en gebruik maakt van open pedagogieën door de theoretische en methodologische basis te leggen die als leidraad zal dienen voor de ontwikkeling en validering van het programma en het bijbehorende instructiemateriaal, alsmede de beoordelingen. 

 

Het doel is de ontwikkeling van een kwaliteitscurriculum gebaseerd op geconsolideerde, door onderzoek gestuurde modellen van innovatieve pedagogische praktijken en leertheorieën die betrekking hebben op volwassenenonderwijs en afstandsonderwijs te ontwerpen.

Soft Skills Curriculum voor ICT Bedrijven

Op basis van de resultaten van de behoeftenanalyse en de literatuurstudie zal een gedetailleerd curriculum worden ontwikkeld. Dit zeer overdraagbare, modulair opgebouwde curriculum zal open pedagogieën bevatten en de gewenste soft skills van de deelnemers definiëren, zoals kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen, en zal de leerresultaten en -doelstellingen specificeren die gericht zijn op het ontwikkelen van geïdentificeerde Industrie 4.0 soft skills voor ICT kmo- en micro-bedrijfspersoneel. Daarbij zal dit innovatieve leerplan het kader bieden voor inhoud die gebruikmaakt van een ervaringsgerichte leerbenadering door middel van zeer interactieve en boeiende gamificatiestrategieën, simulatiescenario’s, OER en hapklare leermiddelen. Dit zal de soft skills ontwikkelen die studenten nodig hebben om toekomstige real-world problemen voor werk en leven op te lossen. De toevoeging van digitale badges en een certificaat van voltooiing zullen de deelnemers motiveren en hun inzetbaarheid vergroten door bewijs te leveren van overdraagbare soft skills-competenties. Dit curriculum zal worden ontworpen om te worden geleverd via elektronische en gedrukte media. OER-content zal beschikbaar zijn voor wereldwijde toegang, en zo bijdragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.

Digitale soft skill-scenario's voor studenten

Het ontwerpen en ontwikkelen van digitale leerscenario’s voor soft skills, gebaseerd op het voorgestelde curriculum

IO4 bestaat uit: Ontwerpen en ontwikkelen van leerscenario’s op basis van het voorgestelde curriculum. De leerscenario’s zijn bedoeld om op een innovatieve manier te worden aangeboden, voornamelijk online, met een sterke gamified, blended learning component. Deze scenario’s zijn ook bedoeld om de simulatie en het testen van toekomstige activiteiten te vergemakkelijken. Bovendien zijn dergelijke kenmerken van de leerscenario’s bedoeld om snel leren en snelle toepassing van de huidige kennis op toekomstige marktomstandigheden te bevorderen.

Dit zal een open onderwijsmiddel zijn dat beschikbaar zal komen om op grote schaal in heel Europa te worden gedeeld en verspreid, en dat voor een groot aantal gebruikers toegankelijk zal zijn.

Het platform zal ook geschikt zijn voor mobiele applicaties.

Alle instrumenten die door het project ontwikkeld worden, zullen volledig open toegankelijk zijn voor de doelgroep van het project op het Soft Skills Training E-Learning Platform van het project.

-> Scenario’s voor studenten/leerlingen (IO4) Alle digitale scenario’s voor studenten zullen worden ontwikkeld in gedrukte en elektronische versies, vrij toegankelijk via het Soft Skills Training E-Learning Platform in alle talen van de partners.

MEETBARE RESULTATEN (project SKILL): Elementen van innovatie gedrukte en elektronische inhoud voor een flexibel ervaringsleren curriculum dat omvat:

– Open pedagogieën (bv. cybergogie, heutagogie, paragogie)

– Modules die zich richten op specifieke soft skills competenties

– Probleemgestuurde leeractiviteiten op basis van praktijkscenario’s

– OER-inhoud

– Inhoud voor gamification

– Inhoud voor simulaties

– Hap klare content

– Digitale badges en afrondingscertificaten

Verwacht effect: inhoud van IO2 zal door IO4 en IO5 worden gebruikt om te ontwikkelen.

Link

Interactieve Soft Skills Leermaterialen

Op basis van het voorgestelde leerplan zal zeer interactief leermateriaal worden ontwikkeld, zoals simulaties en spelletjes met betrekking tot soft skills. In tegenstelling tot andere leermethoden, zoals door een instructeur geleide training of asynchrone eLearning, zijn simulaties en games dynamische virtuele omgevingen, omdat ze mogelijkheden bieden voor besluitvorming op basis van veranderende variabelen en alternatieve scenario’s door middel van feedback op basis van beslissingen en handelingen van de eindgebruiker. Deze processen zijn bijzonder belangrijk in soft skills-training, omdat ze de werknemer in staat stellen beslissingen te nemen, ernaar te handelen en de uitkomsten te zien in een virtuele omgeving in plaats van in het echte leven, waar een verkeerde beslissing of miscommunicatie

nadelige gevolgen kan hebben. Bovendien worden simulaties en games beschouwd als instrumenten die ondersteuning kunnen bieden aan gedifferentieerde groepen lerenden, waaronder lerenden met een achterstandspositie, lerenden met behoeften op het gebied van vaardigheden (bv. reken- en leesvaardigheid), en informele lerenden die willen leren van ervaringen. Simulaties en games kunnen ook het samenwerkend leren ondersteunen.

De behoefte aan soft skills is transnationaal en zal blijven groeien, en in deze context moet het gebruik van innovatieve praktijken, zoals simulatie en games, worden overgenomen door aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, aangezien zij het vermogen creëren om problemen in de echte wereld op te lossen.

Link

Soft Skills Training Methodologisch Handboek

De Soft Skills Training Methodological Handbook is ontwikkeld om lerenden, opleiders van volwassenen, trainers in beroepsonderwijs en -opleidingen en managers van ICT KMO’s en micro-ondernemingen te begeleiden bij het gebruik van de producten die uit dit project voortkomen, waaronder het curriculum, digitale leermiddelen, leerscenario’s, simulaties en over het gebruik van het online platform. Het bevat verschillende instructies en beschrijft de opleidingswaarde van het aanleren van soft skills in de ICT-sector door de middelen en de te gebruiken opleidingsmethodologie voor elk middel uit te leggen (face-to-face en online begeleiding). Er worden ook suggesties en tips gegeven.

Link

Soft Skills Training E-Learning Platform

Op ons e-learning paltform zullen alle ontwikkelde materialen beschikbaar zijn die tijdens het SKILL-project zijn ontwikkeld. Het is bedoeld als een educatief hulpmiddel dat de actieve deelname van onze doelgebruikers zal kunnen aanmoedigen. Elk leerobject in het e-learninggebied zal interactief zijn, met hoge kwaliteitsnormen, om de gebruikers bij het leerproces te betrekken.

Bovendien zullen de gebruikers een certificaat van deelname kunnen downloaden als laatste stap van het leer- en beoordelingstraject.

Het platform zal ook een netwerkaspect en een participatieve aanpak hebben: dit betekent dat het rechtstreeks zal worden gekoppeld aan een groep op Facebook!

Link