Gradiva za spretnosti

Analiza potreb po mehkih spretnostih

Potrebe učencev morajo biti vedno temelj dobrega učnega načrta: To je cilj naše analize potreb, ki se uporablja za:

  1. a) Ugotovite, katere mehke veščine (npr. komunikacija, reševanje problemov, timsko delo, miselnost na učenje, ustvarjalnost, vodenje, strateško razmišljanje, storitve za stranke, inovativnost in tveganje) so pomembne za vaše delo, ki jih diplomant/zaposleni na področju IKT potrebuje za opravljanje poklicnih nalog
  2. b) Ugotovite vrzel med tem, kar zaposleni na področju IKT lahko opravljajo, in tem, kar se od njih zahteva.
  3. c) Upoštevanje zahtev zainteresiranih strani (vodij, podjetij, agencij za poklicno izobraževanje in usposabljanje).
  4. d)  Sestavite njihov demografski profil (osebne in kulturne značilnosti).
  5. e) Ugotovite, kako vsakodnevno uporabljajo mehke veščine
  6. f) Opredelite njihovo dojemanje težav, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu
  7. g) Ocenite, v kolikšni meri so njihove potrebe zadovoljene s trenutno razpoložljivimi programi in knjigami

 

Takšna analiza vsebuje nekatere elemente inovativnosti, zaradi česar je prilagojena za najboljše doseganje ciljev projekta:

– Opredelitev potreb vključuje zaznane/sedanje potrebe ter potencialne/neprepoznane potrebe zaposlenih na področju IKT.

– Raziskava sorodne (večjezične) literature

– Uporabljen bo trianguliran pristop (informacije bodo zbrane od zaposlenih, delodajalcev in akademikov)

– Potrditev standardiziranih vprašalnikov (orodij za ocenjevanje) o mehkih veščinah (OCAI, MSAI itd.)

– Opazovanje vedenja zaposlenih v različnih okoliščinah

Pričakovani učinek

Naša analiza bo uporabljena za razvoj podrobnega učnega načrta, ki je zelo prenosljiv in uporablja odprte pedagogike, z vzpostavitvijo teoretične in metodološke podlage, ki bo usmerjala razvoj in potrjevanje programa in z njim povezanih učnih gradiv ter ocen. Cilj je razvoj kakovostnega učnega načrta, ki temelji na konsolidiranih, z raziskavami podprtih modelih inovativnih pedagoških praks in teorij učenja, ki se nanašajo na izobraževanje odraslih in izobraževanje na daljavo.

Učni načrt mehkih veščin za podjetja IKT

Na podlagi rezultatov analize potreb in pregleda literature bo pripravljen podroben učni načrt. Ta visoko prenosljiv, modularno zasnovan učni načrt bo vključeval odprto pedagogiko in opredelil želene kompetence mehkih veščin udeležencev, kot so kritično mišljenje, sodelovanje in reševanje problemov, ter opredelil učne rezultate in cilje, namenjene razvoju opredeljenih mehkih veščin industrije 4.0 za osebje IKT MSP in mikro podjetij. Pri tem bo ta inovativni učni načrt zagotovil okvir za vsebine, ki bodo uporabljale pristop izkustvenega učenja z zelo interaktivnimi in privlačnimi strategijami igrifikacije, simulacijskimi scenariji, OER in koščenimi učnimi viri. S tem bodo učenci razvili mehke spretnosti, ki jih potrebujejo za reševanje prihodnjih realnih problemov pri delu in v življenju. Vključitev digitalnih značk in potrdila o opravljenem usposabljanju bo motivirala udeležence in povečala zaposljivost z dokazovanjem prenosljivih kompetenc mehkih veščin. Ta učni načrt bo zasnovan tako, da ga bo mogoče izvajati prek elektronskih in tiskanih medijev. Vsebine OER bodo na voljo za globalni dostop, kar bo prispevalo k bolj vključujoči, pravični in trajnostni globalni družbi.

Scenariji digitalnih mehkih veščin za učence

Oblikujte in razvijajte scenarije učenja digitalnih mehkih veščin na podlagi predlaganega učnega načrta.

IO4 sestavljajo: Oblikovanje in razvoj učnih scenarijev na podlagi predlaganega učnega načrta. Učni scenariji naj bi se izvajali na inovativen način, predvsem prek spleta, z močnim igranim in kombiniranim učnim elementom. Namen teh scenarijev je tudi olajšati simulacijo in testiranje prihodnjih dejavnosti. Poleg tega naj bi takšne značilnosti učnih scenarijev spodbujale hitro učenje in hitro uporabo trenutnega znanja v prihodnjih tržnih razmerah.

 To bo odprt izobraževalni vir, ki bo na voljo za izmenjavo in razširjanje po vsej Evropi ter bo dostopen velikemu številu uporabnikov.

Platforma bo primerna tudi za mobilne aplikacije.

Vsa orodja, razvita v okviru projekta, bodo imela na projektni platformi za e-izobraževanje za usposabljanje za mehke veščine popolnoma odprt dostop za upravičence projekta.

-> Scenariji za študente/učence (IO4) Vsi digitalni scenariji za študente bodo razviti v tiskani in elektronski različici, prosto dostopni prek platforme za e-učenje o mehkih veščinah v vseh jezikih partnerjev.

MERLJIVI REZULTATI (projekt SKILL): Elementi inovativnih tiskanih in elektronskih vsebin za prilagodljiv učni načrt izkustvenega učenja, ki vključuje:

– Odprte pedagogike (npr. kibergogika, heutagogika, paragogika)

– Moduli, ki se osredotočajo na specifične kompetence mehkih veščin

– učne dejavnosti, ki temeljijo na problemih in izhajajo iz scenarijev iz resničnega sveta

– Vsebina OER

– Vsebine za igrifikacijo

– Vsebine za simulacije

– Vsebina v obliki koščkov

– digitalne značke in potrdila o opravljenem delu

Pričakovani učinek: IO4 in IO5 bosta za razvoj uporabila vsebino iz IO2.

Link

Interaktivno gradivo za učenje mehkih veščin

Na podlagi predlaganega učnega načrta bo razvito zelo interaktivno učno gradivo, kot so simulacije in igre, povezane z mehkimi veščinami. V nasprotju z drugimi metodami učenja, kot je usposabljanje pod vodstvom inštruktorja ali asinhrono e-učenje, so simulacije in igre dinamična virtualna okolja, saj zagotavljajo možnosti odločanja na podlagi spreminjajočih se spremenljivk in alternativnih scenarijev s pomočjo povratnih informacij, pridobljenih na podlagi odločitev in dejanj končnega uporabnika. Ti procesi so še posebej pomembni pri usposabljanju za mehke veščine, saj zaposlenemu omogočajo sprejemanje odločitev, njihovo izvajanje in spremljanje rezultatov v virtualnem okolju in ne v resničnem življenju, kjer lahko napačna odločitev ali napačna komunikacija

imeti negativne posledice. Poleg tega simulacije in igre veljajo za orodja, ki lahko podpirajo diferencirane skupine učencev, vključno z učenci, ki jim ni zagotovljena zadostna podpora, učenci s potrebami po znanju in spretnostih (npr. matematična in pismenost) ter neformalnimi učenci, ki se želijo učiti iz izkušenj. Simulacije in igre lahko podpirajo tudi sodelovalne učne prakse.

Potreba po mehkih spretnostih je nadnacionalna in se bo še naprej povečevala, zato bi morali ponudniki PIU uporabljati inovativne prakse, kot so simulacije in igre, saj omogočajo reševanje resničnih problemov.

Link

Metodološki priročnik za usposabljanje mehkeza veščine

Metodološki priročnik za usposabljanje za mehke veščine je bil razvit za usmerjanje učencev, izobraževalcev odraslih, učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter vodij MSP in mikropodjetij na področju IKT pri uporabi izdelkov, ki so nastali v okviru tega projekta, vključno z učnim načrtom, digitalnimi učnimi viri, učnimi scenariji, simulacijami in uporabo spletne platforme. Vsebuje več navodil, v katerih bo opisana vrednost usposabljanja za poučevanje mehkih veščin v sektorju IKT z razlago virov in metodologije usposabljanja, ki jo je treba uporabiti za vsak vir (osebno in spletno poučevanje). Na voljo so tudi predlogi in nasveti.

Link

E-učna platforma za usposabljanje za mehke veščine

Na našem območju za e-učenje bodo na voljo vsi viri, razviti v okviru projekta SKILL. Zasnovano je kot izobraževalni vir, ki bo lahko spodbudil aktivno sodelovanje naših ciljnih uporabnikov. Vsak učni predmet v območju e-učenja bo interaktiven, z visokimi standardi kakovosti, da bi uporabnike pritegnil v učni proces.

Poleg tega bodo uporabniki lahko prenesli potrdilo o udeležbi kot zadnji korak na poti učenja in ocenjevanja. 

Platforma bo imela tudi mrežni vidik in participativni pristop: to pomeni, da bo neposredno povezana s skupino na Facebooku!

Link