Skill Materials

Ανάλυση και Πλαίσιο Αναγκών Soft Skills

Ανάλυση και Πλαίσιο Αναγκών Soft Skills

Οι ανάγκες των μαθητών θα πρέπει πάντα να βρίσκονται στη βάση ενός υγιούς προγράμματος σπουδών: Αυτός είναι ο στόχος της ανάλυσης αναγκών μας που έχει χρησιμοποιηθεί για:

α. Μάθηση των soft skills δεξιότητες (π.χ. επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, νοοτροπία μάθησης, δημιουργικότητα, ηγεσία, στρατηγική σκέψη, εξυπηρέτηση πελατών, καινοτομία και κίνδυνος διαχείριση) τις οποίες ένας απόφοιτος/υπάλληλος ΤΠΕ πρέπει να εκτελεί επαγγελματικά καθήκοντα

β. Προσδιορισμός του χάσματος  μεταξύ του τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι στις ΤΠΕ και του τι καλούνται να κάνουν

γ. Αντιμετώπιση των αιτημάτων/απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών (διευθυντές, εταιρείες, φορείς ΕΕΚ)

δ. Συγκέντρωση του δημογραφικού τους προφίλ (προσωπικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά)

ε.  Πώς χρησιμοποιούν καθημερινά οι soft skills δεξιότητες

στ. Προσδιορισμός των αντιλήψεων τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη δουλειά

ζ. Αξιολόγηση του βαθμό στον οποίο καλύπτονται οι ανάγκες τους από τα διαθέσιμα προγράμματα και βιβλία

Αυτή η ανάλυση έχει ορισμένα στοιχεία καινοτομίας που την καθιστούν προσαρμοσμένη για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του έργου:

– Ο προσδιορισμός αναγκών περιλαμβάνει τις αντιληπτές/παρούσες ανάγκες, καθώς και τις πιθανές/μη αναγνωρισμένες ανάγκες των εργαζομένων στις ΤΠΕ

– Έρευνα σχετικής (πολύγλωσσης) βιβλιογραφίας

– Θα χρησιμοποιηθεί τριγωνική προσέγγιση (θα συλλέγονται πληροφορίες από εργαζόμενους, εργοδότες και ακαδημαϊκούς)

– Επικύρωση τυποποιημένων ερωτηματολογίων (εργαλεία αξιολόγησης) για τις soft skills δεξιότητες (OCAI, MSAI, κ.λπ.)

– Παρατήρηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε διαφορετικές περιστάσεις

Αντίκτυπο

Η ανάλυσή μας θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδιαγράμματος για το πρόγραμμα σπουδών που είναι εξαιρετικά μεταβιβάσιμο και χρησιμοποιεί ανοιχτές παιδαγωγικές αρχές, καθιερώνοντας τη θεωρητική και μεθοδολογική βάση που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη και την επικύρωση του προγράμματος και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τις αξιολογήσεις. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ποιοτικού προγράμματος σπουδών που βασίζεται σε ενοποιημένα μοντέλα καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών και θεωριών μάθησης που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με γνώμονα την έρευνα.

Πρόγραμμα Σπουδών Soft Skills για εταιρείες ΤΠΕ

ναπτυχθεί λεπτομερές σκιαγράφημα του προγράμματος σπουδών με βάση τα αποτελέσματα από την ανάλυση αναγκών και τα αποτελέσματα της ανασκόπησης από την βιβλιογραφία. Αυτό το εξαιρετικά μεταβιβάσιμο, βασισμένο σε σπονδυλωτό πρόγραμμα σπουδών θα ενσωματώσει ανοιχτές παιδαγωγικές και θα ορίσει τις επιθυμητές soft skills δεξιότητες των συμμετεχόντων, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων, και θα προσδιορίσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και τους στόχους που στοχεύουν στην ανάπτυξη προσδιορισμένων soft skills δεξιοτήτων του κλάδου 4.0 για Προσωπικό ΤΠΕ, ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει το πλαίσιο για τα περιεχόμενα που θα χρησιμοποιούν μια βιωματική μαθησιακή προσέγγιση μέσω άκρως διαδραστικών και συναρπαστικών στρατηγικών παιχνιδιών, σεναρίων προσομοιώσεων, OER και πόρων εκμάθησης μικρού μεγέθους. Αυτό θα αναπτύξει τις soft skills δεξιότητες που χρειάζονται οι μαθητές για την επίλυση μελλοντικών πραγματικών προβλημάτων στην εργασία και τη ζωή τους. Η συμπερίληψη ψηφιακών σημάτων και πιστοποιητικού ολοκλήρωσης θα παρακινήσει τους συμμετέχοντες και θα αυξήσει την απασχολησιμότητα παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία μεταβιβάσιμων soft skills δεξιοτήτων. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα σχεδιαστεί για να παρέχεται μέσω ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων. Το περιεχόμενο OER θα είναι διαθέσιμο για παγκόσμια πρόσβαση, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο περιεκτική, δίκαιη και βιώσιμη παγκόσμια κοινωνία.

Ψηφιακά σενάρια soft skills δεξιοτήτων για μαθητές

Σχεδιασμός και ανάπτυξη σενάρια μάθησης ψηφιακών soft skills δεξιοτήτων, με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών 

Το IO4 αποτελείται από: Σχεδιασμό και ανάπτυξη σεναρίων μάθησης με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών. Τα σενάρια μάθησης προορίζονται να παραδοθούν με καινοτόμο τρόπο, κυρίως διαδικτυακά, με ένα ισχυρό παιχνιδοποιημένο, μεικτό στοιχείο μάθησης. Αυτά τα σενάρια προορίζονται επίσης να διευκολύνουν την προσομοίωση και τη δοκιμή μελλοντικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τέτοια χαρακτηριστικά των σεναρίων μάθησης αποσκοπούν στην προώθηση της ταχείας μάθησης και της ταχείας εφαρμογής της τρέχουσας γνώσης στις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς. 

Αυτό θα είναι ένας ανοιχτός εκπαιδευτικός πόρος που θα είναι διαθέσιμος για κοινή χρήση και διάδοση ευρέως σε όλη την Ευρώπη και θα είναι προσβάσιμος σε μεγάλο αριθμό χρηστών. 

Η πλατφόρμα θα είναι επίσης κατάλληλη για κινητές εφαρμογές. Όλα τα εργαλεία που θα αναπτύχθουν από το έργο θα έχουν πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση για τους δικαιούχους του έργου στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης για Εκπαίδευση Soft Skills του έργου.

-> Σενάρια για φοιτητές/μαθητευόμενους (IO4) Όλα τα Ψηφιακά Σενάρια για Μαθητές θα αναπτυχθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Soft Skills Training σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στοιχεία καινοτομίας έντυπου και ηλεκτρονικού περιεχομένου για ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών βιωματικής μάθησης που περιλαμβάνει:

– Ανοιχτές παιδαγωγικές 

– Ενότητες που εστιάζουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες soft skills

– Δραστηριότητες μάθησης βάσει προβλημάτων που προέρχονται από σενάρια πραγματικού κόσμου

– Περιεχόμενο ΑΕΠ

– Περιεχόμενο με παιχνίδια

– Περιεχόμενο με προσομοιώσεις

– Περιεχόμενο σε σύντομη μορφή 

– Ψηφιακά σήματα και πιστοποιητικά ολοκλήρωσης

Αντίκτυπος: περιεχόμενο από το IO2 θα χρησιμοποιηθεί από το IO4 και το IO5 για ανάπτυξη.

Link

Διαδραστικό Υλικό Εκμάθησης Soft Skills

Θα αναπτυχθεί εξαιρετικά διαδραστικό μαθησιακό υλικό, όπως προσομοιώσεις και παιχνίδια που σχετίζονται με soft skills δεξιότητες, με βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών. Σε αντίθεση με άλλες παραδοτέες μεθόδους μάθησης, όπως η εκπαίδευση από εκπαιδευτές ή η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια είναι δυναμικά εικονικά περιβάλλοντα, καθώς παρέχουν ευκαιρίες λήψης αποφάσεων με βάση μεταβαλλόμενες μεταβλητές και εναλλακτικά σενάρια μέσω ανατροφοδότησης από αποφάσεις και ενέργειες τελικού χρήστη. Αυτές οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην εκπαίδευση των soft skills δεξιοτήτων, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να λαμβάνει αποφάσεις, να ενεργεί σύμφωνα με αυτές και να παρακολουθεί τα αποτελέσματα σε ένα εικονικό περιβάλλον και όχι στην πραγματική ζωή, όπου μια λάθος απόφαση ή κακή επικοινωνία μπορεί να έχει αρνητική επίδραση. Επιπλέον, οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια θεωρούνται εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν διαφοροποιημένες ομάδες μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων μαθητών, των μαθητών με ανάγκες δεξιοτήτων π.χ., αριθμητική και αλφαβητισμός) και άτυποι μαθητές που επιδιώκουν να μάθουν από εμπειρίες. Οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πρακτικές συνεργατικής μάθησης. 

 

Η ανάγκη για soft skills δεξιότητες είναι διακρατική και θα συνεχίσει να αυξάνεται και στο πλαίσιο αυτό, η χρήση καινοτόμων πρακτικών, όπως η προσομοίωση και τα παιχνίδια, θα πρέπει να υιοθετηθεί από τους παρόχους ΕΕΚ, δεδομένου ότι δημιουργούν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

Link

Μεθοδολογικό Εγχειρίδιο Soft Skills Training

Το μεθοδολογικό εγχειρίδιο Soft Skills Training έχει αναπτυχθεί για να καθοδηγήσει μαθητές, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές ΕΕΚ και διευθυντές ΤΠΕ ΜΜΕ και μικροεπιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων που παράγονται από αυτό το έργο, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών, των ψηφιακών πόρων μάθησης, των σεναρίων μάθησης, των προσομοιώσεων και τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας. Περιέχοντας πολλές οδηγίες, θα περιγράψει την αξία της εκπαίδευσης της διδασκαλίας των soft skills δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ, εξηγώντας τους πόρους και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε πόρο (πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή διδασκαλία). Παρέχονται επίσης προτάσεις και συμβουλές.

Link

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα E-Learning για Soft Skills

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης θα φιλοξενήσει όλους τους πόρους που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου SKILL. Προορίζεται ως εκπαιδευτικός πόρος που θα μπορεί να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των χρηστών-στόχων μας. Κάθε μαθησιακό αντικείμενο που περιέχεται στην ηλεκτρονικής πλατφόρμα μάθησης θα είναι διαδραστικό, με υψηλά πρότυπα ποιότητας, προκειμένου να προσελκύει τους χρήστες κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να κατεβάσουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης ως τελευταίο βήμα της διαδρομής μάθησης και αξιολόγησης. 

Η πλατφόρμα θα έχει επίσης πτυχή Δικτύωσης και συμμετοχική προσέγγιση: αυτό σημαίνει ότι θα συνδέεται απευθείας με μια ομάδα στο Facebook!

Link